Algemene Leden Vergadering

Zwolle, februari 2019.

ONDERWERP.

Algemene Leden Vergadering.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de personeelsvereniging Telecom.

Welke gehouden wordt op dinsdag 19 maart 2019 in het clubgebouw van HTC aan de Brinkhoekweg 200 8034 PC te Zwolle, tel. 038-4533086.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA.
 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Bestuursmededelingen.
 4. Verslag vorige vergadering
 5. Jaarverslag van de secretaris.
 6. Jaarverslag van de penningmeester.
 7. Begroting voor het komende jaar.
 8. Verslag en verkiezing kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
      Aftredend:  A.W. Van der Linden    (herkiesbaar)
      Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden tenminste vier weken voor de te houden                                                                    
      ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een
      ondertekende bereidverklaring van de betrokken kandidaten.
10. Jaarverslag van de commissies.   (voordragen en op schrift inleveren bij de secretaris)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
De secretaris.

P.S. De stukken voor de vergadering staan op de website van de vereniging.

 De stukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris.
Er zijn enkele exemplaren op de vergadering.

www.pvtelecomzwolle.nl