Algemene Ledenvergadering

Verslag van de  Algemene ledenvergadering 2020  PV Telecom.

Welke is gehouden op dinsdag 27 oktober 2020 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te Zwolle. Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig : 2 leden en 5 bestuursleden.
Afmeldingen : 9 leden en 1 bestuurslid.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Bestuursmededelingen.
4. Verslag vorige vergadering.
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Begroting voor het komende jaar.
8. Verslag en verkiezing kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
Aftreden: G. Mol (herkiesbaar)
Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden tenminste vier weken voor de te houden ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een ondertekende bereidheidsverklaring van de betrokken kandidaten.
9a. Vissen
10. Jaarverslag van de commissies. (wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
1. Opening.
Keepers klaar starten maar. Zo opent de voorzitter Mans Bos de vergadering. Hij noemt geen tijd, daar is geen tijd voor, dus we nemen aan dat het 20.00 uur is. De voorzitter zegt we gaan snel door in deze corona proef vergadering.

2. Ingekomen stukken.
De voorzitter vraagt aan de secretaris of er nog ingekomen stukken zijn. Alleen afmeldingen, meer als anders door de corona tijd, ze staan hierboven vermeld. En er is een agendapunt toegevoegd “9a. Vissen.”

3. Bestuursmededelingen.
Mans zegt dat hij een bericht aan de vissers en naar PVKPN heeft gestuurd, dit komt in de vergadering nog naar voren. Joop Hetebrij heeft na 50 jaar een keer moeten afzeggen omdat zijn vrouw in de risico groep zit.
4. Verslag vorige vergadering.
De voorzitter vraagt of iedereen het juiste verslag voor zich heeft 19 maart 2019. Mans begint bij blad 1. Koos Bakker vraagt wat V.v.D. betekent. Mans zegt dit is de Vergadering van Deelnemers. De Deelnemers zijn de verenigingen die aangesloten zijn bij PVKPN. De voorzitter gaat verder met blad 2 en 3 en ziet dat het verslag van vissen er wel op staat. Koos heeft zijn verslag niet gezien omdat op sommige verslagen niet het nagekomen bericht van zwemmen staat, maar de secretaris heeft het wel en dat gaat in het archief. Het verslag van zwemmen staat dus op blad 4 en hiermee is het verslag behandeld. Als er geen opmerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de secretaris.
De voorzitter ziet dat het verslag weer op een A4 past en de secretaris komt met het oude verhaal dat dit een samenvatting is van wat er op de bestuursvergaderingen is behandeld. Koos heeft een vraag over de gepensioneerden bij PVKPN. De voorzitter zegt dat we niet op de V.v.D. van PVKPN zijn geweest maar dat hij er later wel bij betrokken is. PVKPN wil de statuten aanpassen, ze willen meer voor KPNers doen. Ze willen van 5 naar 3 bestuursfuncties dus geen verenigingen meer in het bestuur. Maar alles is opgeschort. Toch wil PVKPN het wel doorzetten. Er zijn ook al minder verenigingen, zeker een is er uitgestapt omdat PVKPN de verenigingen niet meer in tel heeft. Koos zegt dus de oudjes tellen niet meer mee. PVKPN zegt dat het ook door de raad van bestuur komt. Henk van Tilborg strijd er ook tegen en kent PVKPN goed omdat hij jaren in het bestuur heeft gezeten. Zoals het er nu uit ziet krijgen we voor 2021 geen subsidie meer, maar er is al een protest brief naar PVKPN gestuurd. Ook een andere vereniging heeft dit gedaan. We hebben nog geen antwoord van PVKPN. Het verslag wordt goedgekeurd.

6. Jaarverslag van de penningmeester.
Koos heeft een vraag over de hoogte van de bestuurskosten. Gerrit zegt dat hier alle kosten van de vereniging in zitten. Kosten secretaris en penningmeester, de site, vergaderingen enzovoort. In 2020 hebben we nog wel subsidie van PVKPN ontvangen. Mans, wat we in kas hebben is hoofdzakelijk voor de betalingen van het lopende jaar. Van de 9000 euro hebben we 8000 euro, de begroting, nodig dus we hebben eigenlijk maar een kapitaal van 1000 euro. Als we in 2021 geen subsidie meer krijgen zien we niets meer in de samenwerking met PVKPN want als PV Telecom stopt vraagt PVKPN wel ons tegoed. Edward zegt oud KPNers tellen niet meer mee. Mark vraagt denk je dat jullie nog wat krijgen van PVKPN. Het bestuur heeft geen idee. Edward kunnen we de KPNers en de andere leden niet scheiden. Oud medewerkers van KPN tellen nu niet meer mee maar gepensioneerden wel. Als je afdeling buiten KPN geplaatst werd tel je niet meer mee, maar de mensen hebben zich nog wel altijd ingezet voor de vereniging onder PVKPN. Gerrit en Edward maken een scheiding van de leden. PVKPN ging ook wel in de fout met leden, biljarters die geen lid meer waren van PV Telecom deden wel mee aan PVKPN kampioenschappen. Koos, hoeveel deelnemers heeft PVKPN nog. Mans zegt 33 verenigingen. Het speelt nu al een tijd dat PVKPN elke keer de regels wil veranderen. Koos wil graag de uitslag van de brief naar PVKPN. Als laatste zegt de voorzitter dat Geert? en Gerrit dit keurig hebben gedaan.
7. Begroting voor het komende jaar.
Mans zegt het begrotingsjaar is al bijna om dus er kan nog weinig veranderen aan de begroting. Zullen we de begroting dan maar goedkeuren. En als niemand wat zegt is de begroting goedgekeurd. Gerrit merkt nog wel op dat de subsidie terug loopt.
8. Verslag en verkiezing kascommissie.
Mark, Henk en ik zijn op bezoek geweest bij de financieel beheerder van de vereniging. De boeken en de bescheiden zagen er keurig uit. Wij hebben dit samen al vaker gedaan dus het is makkelijk om de fouten te zoeken. Geen fout gevonden, de rekeningen en boeken zijn in orde bevonden. Dus kunnen we het commissielid financiën (G.Boeve) decharge verlenen voor zijn financieel beheer. Gerrit krijgt een applaus van de vergadering. De voorzitter bedankt de kascommissie namens het bestuur voor hun inzet.
Op de vergadering wordt gezegd dat Mark Bos de kascommissie verlaat. (verslagleger, maar dit klopt niet Henk Linnenbank verlaat na twee jaar de kascommissie en Mark Bos blijft nog een jaar kascommissielid) Het reserve kascommissielid C. Bierman komt in de kascommissie en J.K. Bakker wordt het nieuwe reserve lid.

9. Bestuursverkiezing.
Geert Mol is het aftredend bestuurslid, er zijn geen tegenkandidaten en hij heeft zich herkiesbaar gesteld dus zit hij er weer voor 3 jaar aan vast. Iedereen is blij omdat Geert de ALV , nu een sobere maar normaal geweldig verzorgd.
9a. Vissen.
Mans, de laatste jaren was het al moeilijk om de vispassen voor de leden in een keer aan te vragen en te betalen. Eest nog bij Hengelsport Zwolle maar toen het landelijk moest werd het nog moeilijker. En vanaf 2021 kan je alleen persoonlijk de pas aanvragen en betalen. Dus de visclub heeft geen nut meer en wordt eind dit jaar opgeheven. De leden blijven nog wel lid van de vereniging maar betalen geen contributie van het vissen meer voor 2021. Er is al een brief naar de visleden toe waarin alles wordt uitgelegd. De ALV is het er mee eens dat de visclub per 01-01-2021 beëindigd. Mark wordt alvast bedankt voor zijn inzet als commissielid, wat de laatste jaren niet makkelijk was, en nog duurt tot het einde van het jaar. Mans meld de visclub af bij de gemeentegids, de PVKPN en de site.
10. Jaarverslag van de commissies. (wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris)
Koos zegt dat er veel belangstelling is voor het zwemmen. Doe dit al heel lang, zwem niet zo vaak, als jullie iemand anders kunnen vinden stap ik er uit. We hebben een corona verdeling gemaakt, nu zwem je om de week. Gisteren waren er 10 personen, er mogen er 30 zijn, daar is wel gezeur over. Maar ik wil geen risico lopen liever te weinig dan te veel, daar staat het bestuur toch ook achter. Klopt het is een voorstel van Gerrit. Het zwemmen is nog steeds goedkoop.
Mans vraagt wie er in aanmerking komt om het over te nemen. Misschien dat Mevr. Jaket het wil overnemen.
Het punt is hiermee afgehandeld er is niks binnen gekomen.11. Rondvraag.
Omdat er geen rondvragen zijn vraagt Edward maar naar het gebruik van de voorzittershamer. Mans zegt ja dat was nu niet nodig en ik heb er nog wel naar moeten zoeken.
12. Sluiting.
De voorzitter Mans Bos bedankt Geert voor de sobere maar wel snelle vergadering het is niet anders en ik sluit de vergadering om 20.48 uur. Wel thuis.
De secretaris

Verslag ALV 2020 van PV Telecom

Jaarverslag Secretaris 2020

Kgb 2020 begroting 2021