Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING IS VERPLAATS NAAR:
27 oktober 2020 
    Aanvang 20.00 uur

Clubgebouw HTC

Brinkhoekweg 200 8034 PC Zwolle

Zwolle, april 2020.

ONDERWERP.

Algemene Leden Vergadering.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de personeelsvereniging Telecom.

Welke gehouden wordt op dinsdag 27 oktober 2020 in het clubgebouw van HTC aan de Brinkhoekweg 200 8034 PC te Zwolle, tel. 038-4533086.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Bestuursmededelingen.
4. Verslag vorige vergadering.
5. Jaarverslag van de secretaris.
 6. Jaarverslag van de penningmeester.
 7. Begroting voor het komende jaar.
8. Verslag en verkiezing kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
      Aftredend:  G. Mol (herkiesbaar)
Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden
tenminste vier weken voor de te houden ledenvergadering
bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te
gebeuren met een ondertekende bereidverklaring van de
betrokken kandidaten.
10. Jaarverslag van de commissies.   (wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De secretaris.

P.S. De stukken voor de vergadering staan op de website van de vereniging.
HYPERLINK “https://www.pvtelecomzwolle.nl/”www.pvtelecomzwolle.nl

       De stukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris.
Er zijn enkele exemplaren op de vergadering aanwezig.

Willem van der Linden

jaarverslag secretaris 2019

Verslag ALV 2019

Jaarverslag penningmeester 2019