Algemene Leden vergadering 8 maart 2022

 

Zwolle, februari 2022.

ONDERWERP.
Algemene Leden Vergadering.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de personeelsvereniging Telecom.
Welke gehouden wordt op dinsdag 8 maart 2022 in het clubgebouw van HTC aan de Brinkhoekweg 200 8034 PC te Zwolle, tel. 038-4533086.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA.
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Bestuursmededelingen.
4. Verslag vorige vergadering.
5. Jaarverslag van de secretaris, 2020 en 2021.
6. Jaarverslag van de penningmeester, 2020 en 2021.
7. Begroting voor het komende jaar.
8. Verslag en verkiezing kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend: H.H. Bos (herkiesbaar)
J. Hetebrij (herkiesbaar)
Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden tenminste vier weken voor de te houden
ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een
ondertekende bereidverklaring van de betrokken kandidaten.
10. Jaarverslag van de commissies. (wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De secretaris.

P.S. De stukken voor de vergadering staan op de website van de vereniging.
www.pvtelecomzwolle.nl
De stukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris.
Er zijn enkele exemplaren op de vergadering aanwezig.

Verslag ALV 2022

jaarverslag 2021

Jaarverslag Secretaris 2020

Verslag ALV 2020

Kgb 2020 begroting 2021 31-01

Kgb 2021 begroting 2022

Huishoudelijk Reglement PV Telecom Zwolle (concept) 14-02-2022
Dit concept is bijgewerkt (in rood) a.g.v. de door de wetgever opgedragen regels AVR,WBTR en UBO.

HREG2021 (CONCEPT IVM WBTR EN UBO)