Algemene Leden vergadering 28 maart 2023

Zwolle, februari 2023.

ONDERWERP.
Algemene Leden Vergadering.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de personeelsvereniging Telecom.
Welke gehouden wordt op dinsdag 28 maart 2023 in het clubgebouw van HTC aan de Brinkhoekweg 200 8034 PC te Zwolle, tel. 038-4533086.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA.
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Bestuursmededelingen.
4. Verslag vorige vergadering.
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Begroting voor het komende jaar.
8. Verslag en verkiezing kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend: A.W. Van der Linden (herkiesbaar)
-Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden tenminste vier weken voor de te houden
ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een
ondertekende bereidverklaring van de betrokken kandidaten.
10. Jaarverslag van de commissies. (wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De secretaris.

P.S. De stukken voor de vergadering staan op de website van de vereniging.
www.pvtelecomzwolle.nl
De stukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris.
Er zijn enkele exemplaren op de vergadering aanwezig.

Verslag ALV 2022

jaarverslag secretaris 2022

Jaarverslag 2022 Penningmeester